ம்ம்.. ஏறிக்கொள்ளுங்கள் புரவி மீது....

Thursday, July 26, 2007

சுற்று முற்றும் பார்த்து
கல் குத்தாத இடமாக பார்த்து, படுத்துக்கொண்ட நேரத்தில்
கேட்கிறது எங்கோ...என்னை விம்ம வைக்கும் பாடல்
"விழியில் விழுந்து, இதயம் நுழைந்து, உயிரில் கலந்த உறவே....
.......உனக்கு மட்டும் கேட்கும் எனது உயிர் உருகும் சத்தம்..."
கடக்....கடக்....கடக்....
முதல் பெட்டியிலேயே மூன்று துண்டானேன்....