ம்ம்.. ஏறிக்கொள்ளுங்கள் புரவி மீது....

Friday, December 01, 2006

பழைய புத்தகங்களிடையே
மறைவில் சிநேகங் கொண்ட
என்றோ வாங்கிய இந்தப் புதிய புத்தகம்
படிக்கப்படாமலேயே பழையதானது....

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<$I18N$LinksToThisPost>:

Create a Link

<< Home